ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:24:38 น. Update

3,651
สถานประกอบการ MOU
73,024
ผู้เรียนฝึกงาน(50,536)/ฝึกอาชีพ(22,488)
65,137
สถานประกอบการ
434
สถานศึกษาทั้งหมด
825
สถานศึกษาทวิภาคี
190.09
ร้อยละของสถานศึกษาทวิภาคี
548,729
ผู้เรียนทั้งหมด
432,670
ผู้เรียนปกติ
116,059
ผู้เรียนทวิภาคี
21.15
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี
ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)
ผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา ระดับปวช. และ ปวส.
Update
 • อุตสาหกรรม : 63,477
 • พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ : 25,102
 • ศิลปกรรม : 2,847
 • คหกรรม : 2,664
 • เกษตรกรรม : 1,946
 • ประมง : 311
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว : 6,379
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ : 25
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 1,205
 • อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี : 17
 • พาณิชยนาวี : 141
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฯ : 58
 • ทล.บ. : 8,425
 • จำนวนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา
 • ระดับ ปวช. : 29,639
 • ระดับ ปวส. : 77,995
 • ระดับ ทล.บ : 8,425
 • สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น
  ระดับ ปกติ ทวิภาคี รวม
  ปวช.1 99,457 8,573 108,030
  ปวช.2 101,310 10,419 111,729
  ปวช.3 120,081 10,647 130,728
  ปวส.1 49,727 38,367 88,094
  ปวส.2 62,071 39,628 101,699
  ทล.บ.1 18 3,679 3,697
  ทล.บ.2 6 4,746 4,752
  432,670 116,059 548,729
  สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามเพศ
  ระบบ ชาย หญิง รวม
  ปกติ 271,237 161,434 432,671
  ทวิภาคี 75,431 40,628 116,059
  346,668 202,062 548,730