ปีการศึกษา 2567

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 19:27:08 น. Update

4,413
สถานประกอบการ MOU
91,523
ผู้เรียนฝึกงาน(62,574)/ฝึกอาชีพ(28,949)
71,697
สถานประกอบการ
434
สถานศึกษาทั้งหมด
831
สถานศึกษาทวิภาคี
191.47
ร้อยละของสถานศึกษาทวิภาคี
632,029
ผู้เรียนทั้งหมด
492,820
ผู้เรียนปกติ
139,209
ผู้เรียนทวิภาคี
22.03
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี
ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)
ผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา ระดับปวช. และ ปวส.
Update
 • อุตสาหกรรม : 74,764
 • พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ : 27,035
 • ศิลปกรรม : 1,687
 • คหกรรม : 2,050
 • เกษตรกรรม : 1,282
 • ประมง : 176
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว : 7,592
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ : 25
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 884
 • อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี : 7
 • พาณิชยนาวี : 99
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฯ : 58
 • ทล.บ. : 10,707
 • จำนวนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา
 • ระดับ ปวช. : 33,651
 • ระดับ ปวส. : 94,851
 • ระดับ ทล.บ : 10,707
 • สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น
  ระดับ ปกติ ทวิภาคี รวม
  ปวช.1 123,627 12,317 135,944
  ปวช.2 104,420 9,737 114,157
  ปวช.3 134,173 11,597 145,770
  ปวส.1 58,914 45,461 104,375
  ปวส.2 71,686 49,390 121,076
  ทล.บ.1 0 5,422 5,422
  ทล.บ.2 0 5,285 5,285
  492,820 139,209 632,029
  สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามเพศ
  ระบบ ชาย หญิง รวม
  ปกติ 309,167 183,666 492,833
  ทวิภาคี 89,095 50,102 139,197
  398,262 233,768 632,030