ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 09:20:51 น. Update

413
สถานประกอบการ MOU
3,910
ผู้เรียนฝึกงาน(2,857)/ฝึกอาชีพ(1,053)
87,438
สถานประกอบการ
433
สถานศึกษาทั้งหมด
413
สถานศึกษาทวิภาคี
95.38
ร้อยละของสถานศึกษาทวิภาคี
640,130
ผู้เรียนทั้งหมด
508,640
ผู้เรียนปกติ
131,490
ผู้เรียนทวิภาคี
20.54
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี
ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM)
ผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา ระดับปวช. และ ปวส.
Update
 • อุตสาหกรรม : 73,028
 • พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ : 30,211
 • ศิลปกรรม : 3,313
 • คหกรรม : 3,507
 • เกษตรกรรม : 2,057
 • ประมง : 344
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว : 7,014
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ : 35
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 1,610
 • อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี : 18
 • พาณิชยนาวี : 186
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฯ : 111
 • ทล.บ. : 10,006
 • จำนวนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา
 • ระดับ ปวช. : 33,238
 • ระดับ ปวส. : 88,246
 • ระดับ ทล.บ : 10,006
 • สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น
  ระดับ ปกติ ทวิภาคี รวม
  ปวช.1 129,247 12,889 142,136
  ปวช.2 104,941 8,690 113,631
  ปวช.3 134,091 11,659 145,750
  ปวส.1 69,132 45,290 114,422
  ปวส.2 71,196 42,956 114,152
  ทล.บ.1 32 5,244 5,276
  ทล.บ.2 1 4,762 4,763
  508,640 131,490 640,130
  สัดส่วนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามเพศ
  ระบบ ชาย หญิง รวม
  ปกติ 320,167 188,474 508,641
  ทวิภาคี 86,077 45,413 131,490
  406,244 233,887 640,131